ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) สัดส่วนการถือครองรวม (%)
1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2,185,561,907 20.557
2. สำนักงานประกันสังคม 333,643,025 3.138
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED 229,679,770 2.160
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON 181,310,100 1.705
5. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 158,287,700 1.489
6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 139,010,960 1.308
7. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 115,020,111 1.082
8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 103,264,194 0.971
9. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 80,000,000 0.752
10. มหาวิทยาลัยมหิดล 78,323,310 0.737
11. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 69,498,129 0.654
12. ธนาคารออมสิน 63,602,455 0.598