ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) สัดส่วนการถือครองรวม (%)
1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2,485,561,907 23.379
2. สำนักงานประกันสังคม 247,021,825 2.323
3. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 226,126,300 2.127
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED 199,505,690 1.877
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 169,130,400 1.591
6. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 133,926,093 1.260
7. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 125,000,000 1.176
8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 114,264,194 1.075
9. นายยงยุทธ จรัญวาศน์ 99,399,999 0.935
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 94,811,060 0.892