ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


เอกสารเกี่ยวกับการเสนอขาย

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (ล่าสุด)

File Size : 18.97 Mb.
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติซึ่งสะท้อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3


File Size : 1.35 Mb.