ข้อมูลหน่วยลงทุน


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

2567 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
31 มี.ค. 2567 170,595,682,583.47 16.0460
2566 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
31 ธ.ค. 2566 170,320,099,209.15 16.0200
30 ก.ย. 2566 173,069,829,136.79 16.2787
30 มิ.ย. 2566 172,894,220,900.77 16.2622
31 มี.ค. 2566 172,725,456,436.29 16.2463
2565 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
31 ธ.ค. 2565 172,611,062,341.01 16.2355
30 ก.ย. 2565 176,548,679,924.69 16.6059
30 มิ.ย. 2565 176,449,049,874.53 16.5965
31 มี.ค. 2565 176,336,109,322.52 16.5859
2564 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
31 ธ.ค. 2564 176,216,136,854.06 16.5746
30 ก.ย. 2564 174,947,454,791.32 16.4553
30 มิ.ย. 2564 174,777,983,484.45 16.4394
31 มี.ค. 2564 174,609,430,435.91 16.4235
2563 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
31 ธ.ค. 2563 174,427,118,655.88 16.4064
30 ก.ย. 2563 172,289,084,939.27 16.2052
30 มิ.ย. 2563 172,206,050,335.85 16.1974
31 มี.ค. 2563 172,137,263,741.70 16.1910
2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
31 ธ.ค. 2562 172,746,003,459.26 16.2482
30 พ.ย. 2562 165,432,158,543.04 15.5603
31 ต.ค. 2562 166,265,126,055.47 15.6386
30 ก.ย. 2562 165,328,097,560.35 15.5505
31 ส.ค. 2562 164,355,890,353.00 15.4591
31 ก.ค. 2562 147,755,669,580.70 15.3306
30 มิ.ย. 2562 150,279,841,179.72 15.5925
31 พ.ค. 2562 149,464,429,854.12 15.5079
30 เม.ย. 2562 151,142,077,043.34 15.6819
31 มี.ค. 2562 150,289,597,303.42 15.5935
28 ก.พ. 2562 145,268,330,178.12 15.0725
31 ม.ค. 2562 144,401,021,842.93 14.9825
2561 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
31 ธ.ค. 2561 146,069,589,083.42 15.1556
30 พ.ย. 2561 145,233,779,787.24 15.0689
31 ต.ค. 2561 146,908,899,929.99 15.2427
30 ก.ย. 2561 146,076,276,278.36 15.1563
31 ส.ค. 2561 145,236,113,258.88 15.0692
31 ก.ค. 2561 144,390,311,316.49 14.9814
30 มิ.ย. 2561 145,052,882,268.58 15.0501
31 พ.ค. 2561 144,219,796,428.87 14.9637
30 เม.ย. 2561 90,262,557,482.52 15.5410
31 มี.ค. 2561 91,689,933,346.11 15.7868
28 ก.พ. 2561 89,953,653,187.36 15.4878
31 ม.ค. 2561 90,882,626,603.87 15.6478
2560 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
31 ธ.ค. 2560 90,390,430,532.57 15.5630
30 พ.ย. 2560 89,920,024,624.65 15.4821
31 ต.ค. 2560 89,321,804,222.55 15.3791
30 ก.ย. 2560 90,234,596,139.20 15.5362
31 ส.ค. 2560 89,777,749,070.60 15.4576
31 ก.ค. 2560 89,343,423,332.75 15.3828
30 มิ.ย. 2560 90,329,259,984.63 15.5525
31 พ.ค. 2560 89,876,809,850.78 15.4746
30 เม.ย. 2560 89,434,706,230.19 15.3985
31 มี.ค. 2560 90,389,519,375.48 15.5629
28 ก.พ. 2560 84,409,862,427.86 14.5333
31 ม.ค. 2560 83,953,877,515.01 14.4548
2559 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
31 ธ.ค. 2559 84,907,944,657.79 14.6191
30 พ.ย. 2559 84,324,842,171.55 14.5187
31 ต.ค. 2559 83,830,504,985.26 14.4336
30 ก.ย. 2559 84,761,042,613.18 14.5938
31 ส.ค. 2559 84,319,984,063.73 14.5179
31 ก.ค. 2559 85,222,538,787.66 14.6733
30 มิ.ย. 2559 84,772,899,949.25 14.5958
31 พ.ค. 2559 84,426,180,372.84 14.5361
30 เม.ย. 2559 85,327,308,198.34 14.6913
31 มี.ค. 2559 84,849,088,748.26 14.6090
29 ก.พ. 2559 70,997,237,955.84 12.2240
31 ม.ค. 2559 71,938,707,473.49 12.3861
2558 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
31 ธ.ค. 2558 71,578,710,090.93 12.3241
30 พ.ย. 2558 71,193,703,609.24 12.2578
31 ต.ค. 2558 72,169,205,265.49 12.4258
30 ก.ย. 2558 71,811,854,630.89 12.3643
31 ส.ค. 2558 71,373,929,401.49 12.2889
31 ก.ค. 2558 72,254,186,761.32 12.4404
30 มิ.ย. 2558 71,934,012,583.61 12.3853
31 พ.ค. 2558 71,492,937,235.21 12.3093
30 เม.ย. 2558 72,405,918,524.16 12.4665
31 มี.ค. 2558 72,110,649,016.42 12.4157
28 ก.พ. 2558 71,636,256,742.39 12.3340
31 ม.ค. 2558 72,515,244,912.88 12.4854
2557 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
31 ธ.ค. 2557 72,113,243,596.89 12.4161
30 พ.ย. 2557 72,391,113,207.00 12.4640
31 ต.ค. 2557 73,557,279,272.35 12.6648
30 ก.ย. 2557 73,210,551,257.75 12.6051
31 ส.ค. 2557 73,536,068,010.63 12.6611
31 ก.ค. 2557 74,317,694,565.78 12.7957
30 มิ.ย. 2557 73,974,291,821.56 12.7366
31 พ.ค. 2557 73,283,538,740.07 12.6176
30 เม.ย. 2557 74,472,777,880.41 12.8224
31 มี.ค. 2557 74,126,621,607.71 12.7628
28 ก.พ. 2557 59,053,307,792.65 10.1675
31 ม.ค. 2557 58,703,624,292.83 10.1073
2556 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
31 ธ.ค. 2556 58,353,530,282.30 10.0471