ข้อมูลหน่วยลงทุน


ข้อมูลหน่วยลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
(Digital Telecommunications Infrastructure Fund)

สัญลักษณ์ DIF
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทุนจดทะเบียน 58,080,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 58,080,000,000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง 5,808,000,000 หน่วย
หุ้นที่ต่างด้าวถือได้ 49%
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์ในประเทศ TH5097010000
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์ต่างด้าว TH5097010018