ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2560
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2560
เอกสารแนบ 1 สารสนเทศการเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2
เอกสารแนบ 3 สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินค่าอิสระ และตารางสรุปสมมติฐานของ ผู้ประเมินค่าอิสระสำหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติซึ่งสะท้อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 สาหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เอกสารแนบ 5 สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ที่เป็นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3
เอกสารแนบ 7 สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินค่าอิสระ และตารางสรุปสมมติฐานของผู้ประเมิน ค่าอิสระสำหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติซึ่งสะท้อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 สำหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารแนบ 9 สรุปหลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
เอกสารแนบ 10 สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมของกองทุนฯ
เอกสารแนบ 11 สารสนเทศการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง พื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน
เอกสารแนบ 12 สรุปประเด็นสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
เอกสารแนบ 13 สรุปประเด็นสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบันและการเพิ่มทุนของกองทุนฯ
เอกสารแนบ 14 แบบรายงานการเพิ่มทุน
เอกสารแนบ 15 แผนที่สถานที่ประชุม
เอกสารแนบ 16 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 17 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข