ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) สัดส่วนการถือครองรวม (%)
1.
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2,485,561,900 25.789
2.
บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
405,821,017 4.211
3.
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
314,948,400 3.268
4.
สำนักงานประกันสังคม
248,798,088 2.581
5.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
235,140,200 2.440
6.
กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
180,891,300 1.877
7.
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED
170,467,236 1.769
8.
STATE STREET EUROPE LIMITED
129,002,162 1.338
9.
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
120,000,000 1.245
10.
บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
114,213,194 1.185