ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) สัดส่วนการถือครองรวม (%)
1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2,785,561,900 28.90
2. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 249,100,000 2.58
3. สำนักงานประกันสังคม 248,133,088 2.57
4. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 156,337,800 1.62
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 154,804,100 1.61
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 154,702,796 1.61
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 132,933,950 1.38
8. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 118,910,000 1.23
9. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 114,213,194 1.19
10. บริษัท เรียล มูฟ จำกัด 105,821,017 1.10