ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) สัดส่วนการถือครองรวม (%)
1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3,072,764,534 28.902
2. สำนักงานประกันสังคม 252,352,925 2.374
3. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 210,000,000 1.975
4. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 183,310,193 1.724
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED 181,490,142 1.707
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 157,445,480 1.481
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 135,381,599 1.273
8. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 125,000,000 1.176
9. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 114,213,194 1.074
10. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 92,493,608 0.870