ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน


งบการเงิน

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556