ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q1/2564

แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหน่วย (Record Date) วันที่ 1 มีนาคม 2564